Verzekerd van kwalitatief goede zorg

Bij SKDH kunnen ouders/verzorgers rekenen op kwalitatief goede zorg. Niet voor niets dragen wij sinds 2016 het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015. Onze betrokken en goed geschoolde pedagogisch medewerkers worden doorlopend getraind volgens de jaarplanning scholing en de procedure pedagogische deskundigheidsbevordering.

Feedback van ouders/verzorgers, van onze kritische partners zoals de GGD en onze periodieke audits op locatie houden ons scherp. Zo kunnen wij onze processen en werkwijze voortdurend verbeteren. Het welzijn, de groei en ontwikkeling van de kinderen staan hierbij altijd voorop.

Lloyd’s Register ISO-certificering

SKDH kiest ervoor om het kwaliteitsmanagement-systeem aantoonbaar te borgen door te voldoen aan de ISO 9001:2015 eisen. In juli 2019 heeft de certificerende instantie Lloyd’s Register de driejaarlijkse her-certificering audit uitgevoerd. Zij hebben vastgesteld dat er goede vooruitgang is geboekt en het ISO-certificaat is verlengd tot 30 oktober 2022.

Aan de hand van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) werkt SKDH continu aan het verbeteren van de interne organisatie. In 2019 is er extra aandacht geweest voor het opstellen van de jaarplannen en het uitvoeren van de kwartaalevaluaties om dit proces nog beter te borgen.

Nieuw team Pedagogiek

Vanuit de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) is er een functiewijziging doorgevoerd voor pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach. Hierdoor is bij SKDH in 2019 een team pedagogiek ontstaan met drie medewerkers.

De pedagogisch coaches hebben de bestaande deskundigheidsprocedure gebruikt als vertrekpunt in de werkwijze van de pedagogische coaching. De beleidsmedewerkers hebben diverse beleidsstukken herschreven waaronder die over voeding, traktaties, veilig slapen en wennen. Deze documenten sluiten nu beter aan bij de werkwijze van SKDH en voldoen aan de aangescherpte wettelijke regelgeving. Het team heeft verschillende gastlessen verzorgd en praktijkexamens afgenomen voor de interne eenjarige BBL4-opleiding ‘gespecialiseerd pedagogisch medewerker’.

Het afgelopen jaar is het team actief bezig geweest met het creëren van een grotere zichtbaarheid binnen de organisatie. Team Pedagogiek is aangesloten bij verschillende werkbesprekingen op locaties, teamvergaderingen en bij teamleidersoverleggen. Ook heeft Team Pedagogiek een rol in de introductiebijeenkomst voor de nieuwe pedagogisch medewerkers van SKDH, waar zij een eerste kennismaking met het pedagogisch beleid van SKDH verzorgen.

Tot slot zijn de twee pedagogisch beleidsmedewerkers opgeleid tot aandachtsfunctionaris om zo beter met de vernieuwde meldcode binnen SKDH te kunnen werken. Zij ondersteunen de teamleiders, de pedagogisch medewerkers en de gastouders bij het werken met de meldcode en het afwegingskader.

© SKDH 2020   |   ✆ 0223 - 614 202   |    info@skdh.nl